Vi sinh MICROBE LIFT SA giảm bùn nước thải

Hình dạng Dịch chảy lỏng sẫm màu
Tỷ trọng 1.04
Màu sắc Xám đen tới đen
Độ pH 6.9 – 7.2
Mùi Mùi đất/ Mùi mốc
Nhóm Vi khuẩn dị dưỡng 6.5 x 10^7 CFU/ml
Nhóm Vi khuẩn kỵ khí 2.0 x 10^8 CFU/ml
Nhóm Vi khuẩn quang năng 2.5 x 10^7 CFU/ml
Hợp chất humic 6.25 – 6.75%
Không chứa Salmonella sp., Shigella sp., E.coli và các vi khuẩn coliform khác