MICROBE LIFT IND xử lý nước thải BOD, COD, TSS

Màu sắc Màu tía đến đỏ
Độ pH từ 6.5-7.5 trong phạm vi biến đổi tự nhiên
Trọng lượng riêng 1.04 
Mùi Sản phẩm có mùi đặc trưng của sulfide
Hoạt động được trong điều kiện độ mặn 4%.
Nhiệt độ hoạt động 4-40℃