Hóa chất Aquafit Ấn Độ 70%

Công thức hóa học: Ca(OCl)2
Tỷ trọng tương đối: 2,35 g/cm3 (ở 20 độ C)
Điểm bùng cháy: không cháy
Độ hòa tan trong nước: 200 g/l (ở 20 độ C)
Nhiệt độ phân hủy: >177 độ C