Hóa chất Aquafit Ấn Độ 70%

Công thức hóa học:Ca(OCl)2
Tỷ trọng tương đối:2,35 g/cm3 (ở 20 độ C)
Điểm bùng cháy:không cháy
Độ hòa tan trong nước:200 g/l (ở 20 độ C)
Nhiệt độ phân hủy:>177 độ C