Sỏi đỡ lọc nước 2-4 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30mm

Các thành phần cơ bản:

Hàm lượng oxit silic (SiO2) 99.4 %
Hàm lượng oxit nhôm (Al2O3) 0.1 %
Hàm lượng oxit sắt (Fe2O3) < 0.1 %
Hàm lượng oxit natri (Na2O) 0.1 %