Cát thạch anh khô Bắn Tàu, Sơn Epoxy màu Trắng

  • Kích thước: 0.1-0.3mm
  • Tỷ trọng: 1400 kg/m3