Vi sinh xử lý mùi hôi MICROBE-LIFT OC-IND

pH: 4 – 9.
Nhiệt độ: 4 độ C đến 40 độ C.
Độ mặn: < 40 ‰ (khoảng 4%).