Vi sinh xử lý mùi hôi MICROBE-LIFT OC-IND

pH:4 – 9.
Nhiệt độ:4 độ C đến 40 độ C.
Độ mặn:< 40 ‰ (khoảng 4%).