Hạt nhựa Indion anion FFIP làm mềm nước

Gốc ion Cl-
Tổng dung lượng trao đổi 1,2 eq/l
Độ ẩm 47 – 55%
Cỡ hạt 0,3 – 1,2mm
Độ trương nở (Cl -> OH) 10 – 15%
Thể tích lỗ rỗng 40%
Trọng lượng vận chuyển 700g/l