Hạt nhựa khử khoáng mixbed cation – anion

TÍNH CHẤT VẬT LÝ & HÓA HỌC Nhóm Cation Nhóm Anion
Dung lượng trao đổi thể tích (eq/l) Min 1.9 min. H+ Min 1.0 min. OH-
Ion trao đổi 99% H+ 90% OH-
Nhóm chức  R-SO3- H+ R4N+ OH-
Độ ẩm 47-55% 60-70%
Kích thước hạt, mm

  1. Hạt kích thước < 0.3mm
  2. Hạt kích thước >1.2mm
  3. Kích thước hiệu quả
0.3 – 1.2 1% 5% 0.45 – 0.55
Tỷ trọng (g/l) 700