Than Hoạt Tính Anthracite – Trà Bắc

Hình dạng:Dạng hạt
Kích cỡ hạt:3×6 mesh; 4×8 mesh; 6×12 mesh;8×20 mesh;8×30 mesh
Iodine:Tối thiểu 400 mg/g
Độ ẩm:Tối đa 7%
Tro:Tối đa 15%
Tỷ trọng:0.600-0.730 g/ml
Lưu huỳnh:Tối đa 0,2%
Độ cứng :Tối thiểu 94%.

Phân Loại – Kích Thước:

 Hạt: 3×6 mesh | 4×8 mesh | 6×12 mesh | 8×20 mesh | 8×30 mesh