Than hoạt tính dạng viên CH

Màu sắc: đen
Kích thước: 3mm-5mm
Tỷ trọng: 0,5kg/lít
Độ pH: 7-8
Khả năng hấp phụ: 40-60%
Độ ẩm: <= 2%
Chỉ số iodine: 800-900g/ml
Benzen: 23 – 33%
Độ tro: 2 – 5%
Methylene Blue: 130 – 170 mg/l

Phân Loại – Kích Thước:

Size: 3-5mm