Than hoạt tính dạng viên CH

Màu sắc:đen
Kích thước:3mm-5mm
Tỷ trọng:800-900g/ml
Độ pH:7-8
Khả năng hấp phụ:40-60%
Độ ẩm:<= 10%
Chỉ số iodine:100 – 150mg/l
Benzen:23 – 33%
Độ tro:<=4%
Methylene Blue:130 – 170 mg/l

Phân Loại – Kích Thước:

Size: 3-5mm