Than hoạt tính modi Ấn Độ Dạng Hạt 816

Hình dạng dạng hạt không định hình.
Iode 457
Màu sắc màu đen đặc trưng của than.
Tỷ trọng ở 250C
Tính tan trong nước hoặc trong dung môi khác không.
Độ ẩm (Moisture) :
Độ tro (ash) 3.4%
Cường độ (Hardness)
Độ pH 11.3
Điểm cháy trên 450 độ C.

Kích thước:

816