Hạt lọc nước ODM lọc phèn

Chỉ tiêu Đơn vị Thông số
Kích thước hạt mm 0.8 – 2.0
Tỷ trọng kg/m3 650
Diện tích bề mặt m2/g 120 – 180
Độ xốp % 70
Dung lượng hấp thụ g/g 1.3
Độ ngậm nước % 90 – 95%